1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA     

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa FLOWY – OJC, s.r.o., IČO 47 586 109, sídlom Doležalova 15, Bratislava 821 04 (ďalej len „poskytovateľ“).
 2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a služieb a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje produkty a služby vo forme odborného školenia (ďalej len „produkty a služby“).

 

2) ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa odborné školenie. Školením sa na účely týchto VOP rozumie odborné štúdium, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky, či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredené na danú oblasť vzdelávania (ďalej len „školenie“). 

 

3) PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká (i) zaplatením kúpnej ceny služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe elektronickej objednávky užívateľa, (ii) zaplatením kúpnej ceny služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe registrácie vykonanej na portáli https://www.flowy.biz/ Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 3.1.  a bodu 3.2. sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 2. Záujemca o školenie, ktorý si neobjedná školenie spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. (i) alebo písm. (ii) tohto bodu alebo podľa bodu 3.2. sa môže zúčastniť školenia, pokiaľ to umožní kapacita daného školenia.
 3. Užívateľ  súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa.

 

4) CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY                    

 1. Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolené školenie špecifikované v zálohovej faktúre. Cena školenia je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetových portáloch poskytovateľa, najmä na www.mebrand.eu Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu alebo miesta konania školenia alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
 2. Po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre vystaví poskytovateľ užívateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení konečnú faktúru a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa. To sa nevzťahuje na užívateľa, ktorému bola zálohová faktúra na jeho žiadosť zaslaná poštou a ktorému bude aj touto formou zaslaná konečná faktúra. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre alebo úhrada ceny v hotovosti.

 

5) PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
 2. počas školeniasa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;
 3. poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného školenia.
 4. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania služieb. Ak bude preukázané porušenie VOP užívateľovi končí dňom porušenia automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý;
 5. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke služieb spôsobom podľa bodu 3.1 písm. (ii) týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 6. Zároveň sa užívateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní školenia pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke.
 7. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané školenie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od poskytovateľa.      

 

6) PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
 2. poskytovať informácie týkajúce sa objednaného školenia, ako i oboznamovať objednávateľa so zmenami súvisiacimi so školením
 3. vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované školenie.
 4. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.mebrand.eu alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa. 
 5. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 6. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 7. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich produktoch a službách reklamu v zmysle platných VOP a to aj reklamu kontextovo cielenú.

  

7) ZMENA SLUŽIEB ŠKOLENIA

 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť školenie, program školenia alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie užívateľovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku VOP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia daného lektora na internetovom portáli poskytovateľawww.mebrand.eu
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 3. Pri zrušení školenia zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu školenia alebo lektora.. 

 

8) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

 1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu):
 2. 50 % z ceny školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 až 4 pracovné dni pred termínom začatia školenia,
 3. vo výške 100% z ceny školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 pracovné dni pred termínom začatia školenia
 4. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo školenie objednané, sa nezúčastnia školenia z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.  

 

9) DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
 3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
 4. Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.
 5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

 

10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje užívateľa sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.  (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").
 2. Užívateľ uskutočnením objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľovi v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednaných služieb a za účelom marketingovej činnosti - zasielania informácií o nových produktoch a službách poskytovateľa (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 3. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 4. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám - sprostredkovateľom, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných produktov a služieb užívateľa od poskytovateľa. Súhlas je udelený na dobu poskytovania služby a do času povinnej evidencie účtovných údajov o užívateľovi produktov a služby. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a vyhlásenie prevádzkovateľa nájdete TU
 5. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).
 6. Užívateľ zúčastnením sa na školení  berie na vedomie a dáva výslovný súhlas s tým, že poskytovateľ je oprávnený v súlade s § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení vyhotovovať obrazové (najmä fotografické), zvukové a zvukovo obrazové záznamy zákazníka (t. j. vrátane všetkých prvkov a prejavov jeho osobnosti) a používať ich na propagačné a marketingové účely poskytovateľa.
 7. Poskytovateľ je oprávnený na tieto účely  všetky takto získané záznamy v priebehu školenia i kedykoľvek po jeho skončení v nevyhnutnej miere upravovať a v pôvodnej i prípadne takto zmenenej podobe ich zverejňovať vo všetkých druhoch svojich propagačných produktoch a materiáloch a takto ich šíriť všetkými do úvahy pripadajúcimi spôsobmi, a to samostatne i v spojení s inými záznamami, dielami a prvkami. Za takéto použitie nevzniká užívateľovi žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.
 8. Užívateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu obrazových snímok alebo obrazovo zvukových záznamov budú spracúvané len poskytovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom, ktorými na tieto účely sú - prehľad
 9. Osobné údaje bude poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 10. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že poskytovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať poskytovateľa o vysvetlenie, príp. odstránenie závadného stavu.
 11. Na základe zákona o ochrane osobných údajov má užívateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom poskytovateľ  spracúva, a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.
 12. Užívateľ má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu poskytovateľa.
 13. Užívateľ zaslaním objednávky súhlasí so zasielaním informačných emailov. Tieto informačné emaily sa zasielajú do doby, dokedy sa užívateľ  neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa.

  

11) OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY                                  

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
  1. ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
  2. zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP,

 

12) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                        

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli poskytovateľa.
 4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.